Všeobecné obchodné podmienky

Preambula


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi majiteľom vstupenky a/alebo používateľom internetovej stránky www.cestavcase.sk na jednej strane a obchodnou spoločnosťou V.I.S.I.O.N. s.r.o., IČO: 52095509, DIČ: 2120887879, s reg. sídlom M.Kukučína, 96237, Kováčová, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 35550/S na strane druhej (ďalej len „V.I.S.I.O.N. s.r.o.“).


Článok I


Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov 1. V.I.S.I.O.N. s.r.o. predáva vstupenky na zážitkovú expozíciu ktorej nosnou témou je história mesta Banská Štiavnica a baníctvo samotné (ďalej len „Expozícia“).

 2. Prostredníctvom on-line systému, dostupného na internetovej stránke www.cestavcase.sk/vstupenky, ako aj prostredníctvom predajného miesta, sa umožňuje všetkým záujemcom o Expozíciu získavanie informácií o Expozícii, a následná realizácia predaja vstupeniek na Expozíciu. Predajné miesta a informácie o Expozícii sú zverejnené na internetovej stránke www.cestavcase.sk.

 3. Na účely týchto VOP sa rozumie:


  1. Vstupenkou; cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za poplatok vstup do Expozície ,resp. do tých jej priestorov, ktoré sú aktuálne verejnosti sprístupnené a to v dátume a čase, na ktoré sa Vstupenka vzťahuje. Po tomto dátume a čase je Vstupenka neplatná. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne ju duplikovať. Upravovanie, kopírovanie alebo falšovanie Vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestno-právne následky. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na Predajných miestach a na internetovej stránke www.cestavcase.sk/vstupenky. Vstupenka slúži pre jej majiteľa ako doklad o jej zakúpení.

  2. Majiteľom vstupenky; osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.cestavcase.sk/vstupenky. Majiteľ vstupenky nesmie Vstupenku ďalej ponúkať na predaj. Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že v Expozícii alebo v súvislosti s ňou môžu byť zhotovované rôzne formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu) napr. na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.Článok II


Spôsob kúpy, Náležitosti vstupenky 1. Vstupenky sa kupujú a/alebo rezervujú na webovom portáli www.cestavcase.sk/vstupenky a to formou navigácie jednotlivých úkonov, ktoré navigujú Kupujúceho ku kúpe vstupenky. Kupujúci sa stáva Majiteľom Vstupenky, resp. ním vybraná osoba sa stáva Majiteľom vstupenky až úplným zaplatením kúpnej ceny určenej podľa aktuálneho cenníka. Zaplatením kúpnej ceny sa rozumie jej pripísanie v celej výške na účet Predávajúceho alebo zaplatením do pokladnice na predajnom mieste.

 2. Kupujúci je oprávnený, výlučne po zaplatení celej kúpnej ceny za vstupenku, túto vytlačiť a preukázať sa ňou pri vstupe do Expozície. Takto vytlačená Vstupenka bude Predávajúcim akceptovaná iba v prípade, ak bude riadne, úplne a v celistvosti vytlačená vo forme zaslanej Predávajúcim Kupujúcemu na zadaný e-mail tak, že je čitateľný jedinečný QR kód. Akceptované budú aj Vstupenky, ktorými sa Kupujúci preukáže pri vstupe digitálne na obrazovke mobilných zariadení, ale iba v prípade, že takáto vstupenka je totožná, úplná a celistvá vo forme akej bola zaslaná na zadaný e-mail tak, že je čitateľný jedinečný QR kód.


Zmluvný vzťah


V.I.S.I.O.N. s.r.o. zabezpečuje predaj Vstupeniek do Expozície a prijíma od záujemcov o Expozíciu finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek na Expozíciu. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.cestavcase.sk vstupuje Majiteľ vstupenky vo vzťahu k Expozícii do právneho vzťahu s V.I.S.I.O.N. s.r.o. Informácie o Expozícii sú prístupné na Predajných miestach a na internetovej stránke www.cestavcase.sk. Zmluva medzi V.I.S.I.O.N. s.r.o. a Majiteľom vstupenky sa uzatvára na dobu určitú, a to do uskutočnenia návštevy Expozície v dátume a čase, na ktoré sa Vstupenka vzťahuje. Po tomto dátume a čase je Vstupenka neplatná.


Článok III


Práva a povinnosti majiteľa vstupenky 1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup do Expozície v dátume a čase, na ktoré sa Vstupenka vzťahuje. Po tomto dátume a čase je Vstupenka neplatná. Po opustení priestoru, v ktorom sa Expozícia nachádza, stráca Vstupenka taktiež platnosť.

 2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané v Expozícii. Majiteľ vstupenky sa kúpou Vstupenky stáva zmluvným partnerom danej Expozície.

 3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej uvedené ihneď po úhrade ceny Vstupenky alebo jej obdržaní na Predajnom mieste, resp. po vytlačení Vstupenky vlastnou tlačou a prípadné chyby bezodkladne reklamovať podľa týchto VOP.

 4. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbanlivosť pri používaní sa považuje okolnosť, kedy sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.

 5. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie Vstupenky je zakázané.

 6. V.I.S.I.O.N. s.r.o. odporúča Majiteľom vstupeniek informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Expozíciou, na ktorú bola Vstupenka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia Expozície, a to na Predajných miestach alebo na internetovej stránke www.cestavcase.sk.

 7. Predložením Vstupenky pri vstupe do Expozície vyjadrí Majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi v mieste konania Expozície a podmienkami, ktoré sa k nim viažu a zaväzuje sa tieto dodržiavať. Pokyny usporiadateľskej služby alebo prevádzkový poriadok Podujatia sú k dispozícii buď na internetovej stránke www.cestavcase.sk alebo zverejnené pred vstupom do Expozície. V prípade ich nedodržania môže byť Majiteľovi vstupenky zamedzená ďalšia účasť na Expozícii bez nároku na akúkoľvek formu refundácie ceny Vstupenky a/alebo inej ujmy Majiteľa vstupenky.


Článok IV


Zrušenie podujatia 1. V prípade zrušenia Expozície finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky sa vracajú bez zbytočného odkladu Majiteľom vstupeniek. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia návštevy Expozície. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného sa oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.cestavcase.sk.

 2. Spoločnosť V.I.S.I.O.N. s.r.o. nie je povinná vrátiť Majiteľom vstupeniek cenu Vstupeniek, ani im zaplatiť alebo poskytnúť akúkoľvek kompenzáciu v prípade, ak je Expozícia zrušená z dôvodov, ktoré boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou, ktorá nemá pôvod v prevádzke spoločnosti V.I.S.I.O.N. s.r.o. najmä ale nie len z dôvodov vyššej moci, živelných pohrôm, nepriaznivých poveternostných podmienok alebo počasia, vojen, nepokojov, demonštrácií, povstaní, štrajkov, teroristických útokov alebo podozrení na ne, alebo zákazov verejných podujatí alebo Expozície akýmkoľvek orgánom verejnej moci, súdom alebo právnym predpisom, alebo z dôvodov na strane Majiteľa vstupenky, a to všetko aj v prípade, ak sa namiesto zrušenej Expozície neuskutoční náhradná Expozícia v náhradnom termíne.


Článok V


Platba za vstupenky 1. Záujemca o Expozíciu môže zaplatiť Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.cestavcase.sk, prípadne na Predajnom mieste.

 2. Cenu vybraných Vstupeniek je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:


  1. platobnou kartou prostredníctvom siete internet (platba cez virtuálny POS terminál). Použiť možno karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou,

  2. platobnou kartou alebo v hotovosti na Predajnom mieste.Článok VI


Dodacie podmienky 1. Pri úhrade na Predajnom mieste sa Vstupenka považuje za dodanú jej zaplatením a prevzatím.

 2. Pri úhrade platobnou kartou / internetbankingom sa vstupenka považuje za dodanú jej doručením na záujemcom zadaný e-mail.


Článok VII


Odstúpenie od zmluvy 1. V prípade zakúpenia Vstupenky nie je možné od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu Vstupenky priamo na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky www.cestavcase.sk, nakoľko v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na Expozíciu predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, zaväzuje poskytnúť Majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. Expozíciu, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Expozície.

 2. V prípade zakúpenia Vstupenky priamo na Predajnom mieste nie je možné od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného. Vrátenie zaplatenej Vstupenky do Expozície nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky v prípade nevyužitia Vstupenky.

 3. Pri strate alebo krádeži Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť V.I.S.I.O.N. s.r.o. zaslaním e-mailovej správy alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu V.I.S.I.O.N. s.r.o., M.Kukučína, 96237, Kováčová alebo na telefónnom čísle +421 949 682 268. V prípade, ak túto udalosť ohlásil na polícii, je povinný V.I.S.I.O.N. s.r.o. predložiť aj policajný záznam.

 4. Pri poškodení Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť V.I.S.I.O.N. s.r.o. zaslaním e-mailovej správy alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu V.I.S.I.O.N. s.r.o., M.Kukučína, 96237, Kováčová alebo na telefónnom čísle +421 949 682 268 a zároveň predložiť poškodenú Vstupenku (príp. všetky jej časti) a čestné prehlásenie opisujúce spôsob poškodenia. V.I.S.I.O.N. s.r.o. vystaví Majiteľovi vstupenky novú, náhradnú Vstupenku, ktorá bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu do Expozície, do ktorej bola poškodená Vstupenka zakúpená.


Článok VIII


Reklamácie 1. Predávajúci podľa týchto VOP poskytuje služby podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji a/alebo rezervácii tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie, t.j. v deň, v ktorom nebola služba poskytnutá v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne, inak právo na reklamáciu zaniká. Predávajúci je povinný preskúmať uplatnenú reklamáciu a rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní, v zložitejších prípadoch do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Pre účely reklamačného konania uvedie Kupujúci svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko a titul, kontaktná adresa, dátum narodenia, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, prípadne iné údaje. Reklamácia musí byť podpísaná. Kupujúci môže požiadať o zaslanie výsledku reklamačného konania na e-mailovú adresu; toto uvedie v reklamačnom liste. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu pri riešení reklamácie akúkoľvek potrebnú súčinnosť. Predávajúci posudzuje každú reklamáciu osobitne v závislosti od konkrétneho prípadu.

 2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nevyužitie Vstupenky v čase a termíne jej platnosti, ani za nevyužitie vstupenky z dôvodu zásahu vyššej moci, najmä nepriaznivého počasia. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že Majiteľ Vstupenky je oprávnený v čase a v termíne resp. v Časovej platnosti Vstupenku využiť, avšak nie je povinný tak urobiť. Pokiaľ svoje právo nevyužije, Predávajúci nezodpovedá za toto jeho rozhodnutie.


Článok IX


Záverečné ustanovenia 1. Majiteľ vstupenky je povinný sa oboznámiť so znením VOP v ich aktuálnom znení pred záväzným potvrdením kúpy Vstupenky. Na daný vzťah sa vždy použije znenie VOP, s ktorým sa Užívateľ oboznámil pred vykonaním kúpy Vstupenky.

 2. Na všetky právne vzťahy medzi Predajcom a Kupujúcim, resp. Majiteľom vstupenky sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v Kúpnej zmluve a týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

 3. Tieto VOP sú účinné od 01.06.2022.


Ochrana osobných údajov 1. Predávajúci ako prevádzkovateľ zážitkovej Expozície Cesta v čase spracováva osobné údaje Kupujúceho v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ostatnými všeobecne platnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a to v rozsahu meno, priezvisko a titul; kontaktná adresa, dátum narodenia, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, podpis. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho za účelom marketingu, predaja, reklamácie, evidencie a kontroly využívania zakúpených Vstupeniek. Predávajúci spracováva osobné údaje po nevyhnutú dobu na dosiahnutie účelu spracovávania. Pre účely marketingu spracováva Predávajúci osobné údaje na základe výslovného súhlasu Kupujúceho udeleného zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“. Kupujúci týmto udeľuje Predávajúcemu súhlas, aby spracované osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a titul; kontaktná adresa, dátum narodenia, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, podpis poskytla aj svojím obchodným partnerom na marketingové účely.

 2. Predávajúci ako prevádzkovateľ zážitkovej Expozície Cesta v čase spracováva osobné údaje v súlade s § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez súhlasu dotknutých osôb.

 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje Kupujúci na dobu 5 rokov a tento súhlas môže kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla Predávajúceho uvedeného v záhlaví týchto VOP, ak zákon neustanovuje inak.

 4. Kupujúci zároveň zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona č. 122/2013 Z.z., a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň zaškrtnutím políčka „Prajem si dostávať e-mailom novinky“ udeľuje súhlas na dobu 5 rokov na zasielanie obchodných a reklamných materiálov (tzv. newsletterov) akoukoľvek elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu, SMS) týkajúcich sa služieb poskytovaných Predávajúcim v zážitkovej Expozície a jeho obchodných partnerov, a je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú adresu prevádzkovateľa prípadne na emailovú adresu uvedenú priamo v newslettri.


V.I.S.I.O.N. s.r.o.
Námestie sv. Trojice 9,
969 01 Banská Štiavnica,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica odd. Sro, vložka 35550/S,
IČO: 52 095 509
DIČ: 2120887879


Kontaktné údaje: e-mail: info@cestavcase.sk,
tel: +421 949 682 268, web: www.cestavcase.sk


Alternatívne riešenie sporov 1. Kupujúci má právo v prípade vzniku sporu medzi ním a Predávajúcim, riešiť spor formou alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 3. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR, www.mhsr.sk.

 5. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 6. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorý je dostupný v sídle predávajúceho a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 7. Bližšie informácie o alternatívnom riešení sporu je možné získať aj na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

↑ Hore